Luật sư tư vấn nhà đất Bình Tân TPHCM: Khi bán tài sản chung thì có cần xin ý kiến của người đồng sở hữu không? Chia tài sản thuộc sở hữu chung như thế nào?

                                       

Luật sư tư vấn nhà đất Bình Tân TPHCM: Khi bán tài sản chung thì có cần xin ý kiến của người đồng sở hữu không? Chia tài sản thuộc sở hữu chung như thế nào?

Tài sản chung khi bán thì có cần xin ý kiến của người đồng sở hữu hay không? Thực hiện chia tài sản thuộc sở hữu chung như thế nào? Câu hỏi của anh Thiện đến từ TPHCM 

Tài sản chung khi bán thì có cần xin ý kiến của người đồng sở hữu hay không?

Căn cứ tại Điều 218 BLDS quy định như sau:

Định đoạt tài sản chung

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.

5. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu còn lại.

6. Trường hợp tất cả các chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản chung thì việc xác lập quyền sở hữu được áp dụng theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật này.

Như vậy theo quy định trên đối với tài sản chung khi bán sẽ có hai trường hợp sau đây:

– Đối với tài sản chung theo phần: khi bán thì không cần xin ý kiến của người đồng sở hữu, tuy nhiên chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

– Đối với tài sản chung hợp nhất: khi bán phải thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

Khi bán tài sản chung thì có cần xin ý kiến của người đồng sở hữu không? Chia tài sản thuộc sở hữu chung như thế nào?

Khi bán tài sản chung thì có cần xin ý kiến của người đồng sở hữu không? Chia tài sản thuộc sở hữu chung như thế nào? (Hình từ Internet)

Thực hiện chia tài sản thuộc sở hữu chung như thế nào?

Căn cứ tại Điều 219 BLDS  quy định thực hiện chia tài sản thuộc sở hữu chung như sau:

– Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung:

+ Nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó.

+ Khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.

– Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Sử dụng tài sản chung như thế nào?

Căn cứ tại Điều 217 BLDS  quy định sử dụng tài sản chung như sau:

– Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

– Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền ngang nhau trong việc khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *